Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego REDATS

Określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.)
 7. Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Siedziba – siedziba Sprzedawcy w Jabłonnej, wskazana w Regulaminie.
 10. Sklep - sklep internetowy REDATS prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.redats.pl
 11. Sprzedawca – REDATS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 7133126904, numer KRS 0001052621, REGON 526250014, dawniej P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak.

 

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: REDATS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
 2. Adres e-mail: sklep@redats.com
 3. Telefon: +48 81 565 71 71 lub +48 519 638 654
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego.

 

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.
 4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

 

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena brutto za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1 oraz 2, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia: 
  a) za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej Przelewy24,
  b) przelewem na konto Sprzedawcy nr 44 1140 1094 0000 5077 7700 1008,
  c) gotówką w polskich złotych w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w Siedzibie Sprzedawcy a także, w przypadku zamówień nieprzekraczających (wraz z kosztami przesyłki) kwoty 8.000 zł brutto w przypadku Przedsiębiorcy, 20.000 zł brutto w przypadku Konsumenta,
  d) za pobraniem - w momencie dostarczenia towaru do Kupującego, gotówką w polskich złotych lub, za wyjątkiem dostawcy SUUS, kartą płatniczą (limit transakcji 15 000 zł).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Kupującemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz b), za zamówienie powinien zapłacić w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do działania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie wyboru odpowiedniej metody płatności (np. split payment) w zależności od przedmiotu oraz wartości zamówienia.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej w zależności od wybranego kraju dostarczenia towaru. Szczegóły w zakresie dostępnych dla danego kraju możliwych sposobach dostarczenia towaru znajdują się w Sklepie.
 2. Koszty dostawy towaru będą widoczne podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem paragrafu 4.
 3. W przypadku gdy zamówienie lub jego część są niestandardowe (np. wielkogabarytowe i wymaga wysłania towarów na kilku paletach) koszty wysyłki są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu – informacja o konieczności indywidualnego ustalenia kosztów dostarczenia towarów pojawi się podczas składania zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży, a także dokonanie płatności nastąpi w takim przypadku po zaakceptowaniu przez Kupującego kosztów dostawy towaru.
 4. Wszelkie dokumenty związane z transakcją (w tym faktura VAT, faktury korygujące i tym podobne) przesyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia. W przypadku gdy Kupujący wyrazi wolę otrzymania faktury do zamówienia w formie papierowej faktura zostanie dołączona do przesyłki z towarem – w przypadku gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana. W przypadku gdy żądanie Przedsiębiorcy nie będącego Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, dostarczenia faktury w formie papierowej wpłynie do Sprzedawcy po wysłaniu przesyłki z towarem Sprzedawca może obciążyć Przedsiębiorcę kosztem wysyłki faktury.
 5. W zależności od dostępności wybranych towarów w magazynach firmowych, realizacja zamówienia może być zrealizowana etapowo, z zachowaniem terminów oraz kosztów wskazanych Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. W związku z powyższym do zamówienia może zostać wystawionych więcej niż jeden dokument handlowy, a płatność za zamówienie w przypadku wysłania towaru za pobraniem lub płatności w momencie odbioru osobistego może zostać podzielona ze względu na dostarczany lub odbierany w danym momencie towar przy czym Kupujący poniesie koszt tylko jednej przesyłki – o ile w danym przypadku występuje.
 6. Na czas realizacji zamówienia, który, z zastrzeżeniem ust. 10, liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży, składa się czas potrzebny na wysłanie towaru oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru.
 7. Czas wysłania towaru przez Sprzedawcę określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie.
 8. Czas potrzebny na dostarczenie wysłanego towaru wynosi: 
  a) dla wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej: 3-8 Dni roboczych, ale zazwyczaj zajmuje do 5 Dni roboczych
  b) w przypadku firmy kurierskiej: SUUS 1-8 Dni roboczych, ale zazwyczaj zajmuje do 3 Dni roboczych
  c) w przypadku firmy kurierskiej DHL: 1-4 Dni robocze, ale zazwyczaj zajmuje 24 godziny od momentu odbioru towaru z siedziby REDATS Sp. z o.o. przez kuriera DHL.
 9. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów - termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar
 10. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00: 
  a) od 4-24 godzin od dokonania zakupu w Sklepie jeśli obsługa Sklepu potwierdzi taką możliwość,
  b) po 24 godzinach od dokonaniu zakupu w Sklepie bez konieczności potwierdzania tej możliwości u obsługi Sklepu.
 11. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 12. Dokumentem sprzedaży jaki otrzymują Kupujący jest faktura. Może ona mieć formę faktury VAT wystawionej na Przedsiębiorcę lub faktury detalicznej (dla zakupów dokonywanych przez Konsumenta lub podmiot prowadzący działalność nieewidencjonowaną bez numeru NIP).
 13. Formę dokumentu sprzedażowego, Kupujący wybrać może na etapie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednią rubrykę w koszyku. W punkcie „Chcę otrzymać” Kupujący może wybrać: 
  a) Fakturę detaliczną (dla zakupów dokonywanych przez Konsumenta lub podmiot prowadzący działalność nieewidencjonowaną bez numeru NIP),
  b) Fakturę VAT (dla Przedsiębiorców).
 14. Przedsiębiorca dokonujący zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową jako dokument sprzedaży otrzyma fakturę z oznaczeniem przedsiębiorcy wskazanym w trakcie dokonywania zamówienia.
 15. Otrzymanie faktury detalicznej nie ma wpływu na status Konsumenta. Konsument dokonujący zakupów w Sklepie zachowuje wszystkie przywileje związane z tym statusem, a w szczególności: 
  a) prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni,
  b) odpowiedzialność Sprzedawcy za wady w sprzedanym towarze.
 16. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 17. W przypadku sprzedaży produktu Przedsiębiorcy, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz Przedsiębiorcy Sprzedawca wystawia wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera podany przez Przedsiębiorcę numer identyfikacji podatkowej (NIP). Niepodanie wskazanego numeru w momencie zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania faktury VAT z danymi Przedsiębiorcy w późniejszym terminie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn przysługuje również pozostałym Przedsiębiorcom, wyłącznie w przypadku chęci zwrotu następujących produktów: 
  - Podnośniki kolumnowe
  - Podnośniki nożycowe
  - Wyważarki
  - Montażownice (za wyjątkiem montażownic ręcznych)
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: o w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru, o w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 4. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku Przedsiębiorcy niebędącego Przedsiębiorcą uprzywilejowanym skorzystanie z formularza jest obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru (w tym otrzymanych wraz z towarem, wskazanych w opisie towaru, gratisów) na adres: REDATS Sp. z o.o., Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę: 
  - o 20 złotych brutto za paczkę,
  - o 200 złotych brutto za paletę.
 12. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 14. W przypadku zwrotów dokonywanych przez Przedsiębiorców nie będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, zwrot kwoty za zwracany towar nastąpi po dostarczeniu towaru stanowiącego przedmiot zwrotu na adres Sprzedawcy w nienaruszonym stanie a w przypadku wszystkich Przedsiębiorców dodatkowo po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez Przedsiębiorcę (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 15. Zwracający towar, zarówno konsument jak i przedsiębiorca, w tym uprzywilejowany, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, o której Konsument nie został poinformowany zgodnie z § 6 ust. 12, Konsument ma prawo do reklamowania towaru niezgodnego z umową z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. . Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności za towar niezgodny z umową, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy
 3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny: 
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  d. żądać usunięcia wady.
 4. W stosunku do Konsumentów kupujących towary używane, Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona, natomiast w stosunku do Przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy, w granicach prawem dozwolonych (w tym z tytułu niezgodności towaru z umową), powstała w związku z zawartą na podstawie niniejszego regulaminu umową.
 6. Sprzedawca prosi, aby reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową wysłać drogą elektroniczną na adres reklamacje@redats.com lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu (wzór formularza znajduje się tutaj).
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w razie potrzeby Konsument jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres REDATS Sp. z o.o., Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
 8. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, na podstawie, której również można reklamować wadliwy towar, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
 9. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Konsumenta.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera, poinformowanie o tym Sprzedawcy oraz przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy skanu lub zdjęcia sporządzonego protokołu. W przypadku trudności ze sporządzeniem protokołu szkody zaleca się zgłoszenie potrzeby spisania takiego protokołu telefonicznie do właściwej firmy kurierskiej, w terminie 7 dni od momentu przyjęcia przesyłki (ze względu na przepisy prawa przewozowego), lub spisanie danych osobowych pracownika firmy dostarczającej przesyłkę i przekazanie tych informacji dla Sprzedawcy. W przypadku Kupującego nie będącego Kupującym uprzywilejowanym zalecenia Sprzedawcy zamieszczone w niniejszym ustępie stanowią wymóg konieczny do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę
 11. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z reklamowanie towaru niezgodnego z umową.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@redats.com
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 14 dni.
 14. Sprzedawca rekomenduje sprawdzenie zgodności faktury i wyszczególnionych tam pozycji towarowych ze stanem faktycznym (tj. zawartością dostawy). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (w szczególności braków), Sprzedawca prosi o poinformowanie REDATS Sp. z o.o. o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, drogą elektroniczną na adres: reklamacje@redats.com W przypadku Przedsiębiorcy zalecenia, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowią obowiązek Przedsiębiorcy.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej, bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem: https://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: 
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  - na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  - ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania,
  - żądania przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  -wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 12 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. . Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Kupującego uprzywilejowanego ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Kupującego uprzywilejowanego wynikającym z przepisów prawa.
 4. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.
 5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim, niemieckim lub angielskim – w zależności od wyboru Kupującego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Kupujący uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

- LINK DO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(kliknięcie spowoduje przeniesienie do formularza)

pixel