Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konta Użytkownika

Regulamin Konta użytkownika w sklepie PHU-SZCZEPAN

§ 1 Definicje

 1. Konto użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Program lojalnościowy - prowadzony przez Usługodawcę program lojalnościowy, uregulowany regulaminem będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu, pozwalający Użytkownikowi na uzyskiwania w Sklepie punktów, za które można nabyć w Sklepie nagrody.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.sklep.phu-szczepan.pl
 4. Usługodawca - REDATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 7133126904, numer KRS 0001052621, REGON 526250014, dawniej wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów Krzysztof Szczepaniak (nr NIP 7122546761, nr REGON 060124860), prowadzący działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak nr NIP 7122546761, nr REGON 060124860, Jabłonna- Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.
 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny
 7. Użytkownik uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany
 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r.)

§ 2 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na udział w Programie lojalnościowym, na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w tym Koncie.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z najnowszą wersją przeglądarki internetowej, obsługującej pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. .Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien usunąć Konto lub wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: sklep@redats.com swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres sklep@redats.com
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.
 2. Użytkownik zakładając Konto użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi (w tym do udziału w Programie lojalnościowym), o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: sklep@redats.com co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczenia przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem nie będącym Użytkownikiem uprzywilejowanym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
pixel